Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2012

czrnajagoda
czrnajagoda
Play fullscreen
day 01 - your favorite song
Reposted fromdobby dobby viablueeyes88 blueeyes88
czrnajagoda
5239 c97a 390
Reposted fromkalorymetria kalorymetria viablueeyes88 blueeyes88
czrnajagoda
Play fullscreen
od rana w głowie..;)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

November 28 2012

czrnajagoda
1677 8b58 390
Reposted fromskatrix skatrix viamalinowowa malinowowa
czrnajagoda
3561 c527 390
Reposted fromursa-major ursa-major viahahat hahat

November 25 2012

czrnajagoda
Reposted fromsoll soll viajobi jobi
czrnajagoda
Reposted fromexistential existential viafoodforsoul foodforsoul

November 22 2012

czrnajagoda
Reposted frommeren meren viaInnet Innet
czrnajagoda
Reposted frombethgadar bethgadar viaInnet Innet
czrnajagoda
0722 df35 390
Reposted fromChibichan Chibichan viabeltane beltane
czrnajagoda
4734 83cf 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaconvoitise convoitise

November 21 2012

czrnajagoda
Play fullscreen
Ingrid Michaelson - Can't Help Falling In Love
Reposted fromnoway noway
czrnajagoda
czrnajagoda
0306 64b2 390
Reposted fromtaraxacum taraxacum viaasiekxp asiekxp
czrnajagoda
Reposted fromkanusia kanusia viastraggler straggler
czrnajagoda

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viaovvlsome ovvlsome

November 20 2012

czrnajagoda

November 19 2012

czrnajagoda
Ja lubię literaturę, bo dla mnie tam jest więcej życia niż w moim własnym. Jest ono tam w takiej kondensacji, w jakiej nie znajdę go w rzeczywistości nigdy.
— Witkacy, "Nienasycenie"
Reposted frommarysia marysia viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
czrnajagoda
6965 3bc1 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl